Phong trào “Mỗi làng, Một sản phẩm” – Một chiến lược phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa

Xã hội càng phát triển, quá trình đô thị hóa diễn ra càng nhanh, kéo theo sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa người giàu và người nghèo. Khoảng cách này ngày càng lớn, nhất là ở những nước nghèo muốn đi lên bằng con đường phát triển công nghiệp tập trung. Chẳng những thế, sự phát triển công nghiệp tập trung còn tạo ra những điều kiện làm lu mờ bản sắc văn hóa, lối sống của cả cộng đồng dân cư khu vực và quốc gia…

Khái quát về khu vực nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; một số lý thuyết và khuynh hướng phát triển nông thôn; phong trào “Mỗi làng, Một sản phẩm” ở Nhật Bản; sự lan tỏa của phong trào “Mỗi làng, Một sản phẩm” trên thế giới…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 30