Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY:

THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2023

Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) từ ngày 01 – 30/6/2023 với chủ đề “PCMT quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp – Vì một cộng đồng sạch ma túy”.

Mục đích, yêu cầu của Tháng hành động là:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCMT; hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông PCMT trên phạm vi toàn quốc; tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai; góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

3. Việc triển khai Tháng hành động PCMT phải được tiến hành đồng bộ, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế.

————————————————————————-

Views: 0