Nguồn gốc của muôn loài

Quyển sách là phiên bản đầu tiên (tháng 11 năm 1859), với tên đầy đủ On the Origin of Species by Means of Natural Selection or, The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Nguồn gốc của muôn loài thông qua sự lựa chọn của tự nhiên, hay là Sự duy trì những giống loài tốt trong cuộc Đấu tranh sinh tồn). Darwin đã tái bản 5 lần có sửa đổi, lần tái bản thứ sáu và là cuối cùng đã ra mắt độc giả vào tháng 2 năm 1872. Cuốn xuất bản đầu tiên đã được lựa chọn vì tính rõ ràng và trung thực, cũng như vì tính quan trọng lịch sử của nó – Nỗ lực ban đầu của Darwin trong việc giải thích lý thuyết của ông một cách tổng thể cho thế giới…

Nghiên cứu và chứng minh luận đề tiến hoá đặc biệt là về nguồn gốc của muôn loài của Charles Darwin cụ thể như: Sự biến đổi trong điều kiện thuần dưỡng, biến đổi trong tự nhiên, đấu tranh sinh tồn, lựa chọn tự nhiên, qui luật của sự biến đổi, bản năng, sự lai ghép giữa hai loài riêng biệt…

 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 47