Nghiên cứu marketing

Marketing cũng trở thành một ngành/chuyên ngành đào tạo ngày càng phát triển và được mở rộng trong các trường đại học tại Việt Nam. Nó là mảng kiến thức quan trọng dành cho những người làm trong nghề marketing, dù họ có thể không làm trực tiếp trong lĩnh vực nghiên cứu markcting. Nghiên cứu marketing trở thành môn học quan trọng với sinh viên theo học ngành/chuyên ngành marketing…

Tổng quan về marketing, bản chất và vai trò của nghiên cứu marketing, qui trình và đặc điểm nghiên cứu marketing, nguồn cung cấp hoạt động nghiên cứu marketing; Bản chất và vai trò của dữ liệu thứ cấp; Khái niệm và vai trò của dữ liệu định tính; Phương pháp thu thập dữ liệu định tính…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 19