Làm chủ cảm xúc, làm chủ cuộc đời

Sách m?i

Gồm 6 chương: Nhận thức cảm xúc – Hiểu biết về cảm xúc mới có thể kiểm soát cảm xúc một cách tốt hơn; Điều tiết cảm xúc – Muốn nắm bắt được cuộc đời đầu tiên hãy nắm nắm bắt tốt cảm xúc của mình; Cân bằng cảm xúc – Loại bỏ cảm xúc tiêu cực, giành lại sự bình an trong tâm hồn; Thay đổi cảm xúc – Chuyển một góc nhìn khác, đến miền đất tươi mới cho tâm hồn; Giải phóng cảm xúc – Dành cho cảm xúc tiêu cực một lối thoát; Lựa chọn cảm xúc – Vận dụng trí tuệ để sự tích cực luôn luôn thường trực trong tâm trí

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016585

Kho mượn: MVL.020020; MVL.020021

 

Views: 22