Không chiến thắng thì không thể sinh tồn

Sách m?i
Viết về những câu chuyện và lời bình giúp bạn thành công như: Tìm thấy niềm vui từ bể khổ; không chiến thắng thì không thể sinh tồn; không cần thiết phải chứng minh mình đúng; chờ một lời cảm ơn; khách không mời; tìm ra bí mật của người khác;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028916

Kho mượn: MVV.040936; MVV.040937

 

Views: 2