Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở

Trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của nưốc ta, văn hóa truyền thông nói chung, trong đó có lễ hội truyền thống đã được phục hồi và phát huy, làm phong phú hơn đời sống văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, có không ít các vấn đề nảy sinh khiến xã hội cần phải nhìn nhận lại và tìm cách khắc phục để những khuôn diện tinh hoa của lễ hội truyền thống được đẩy mạnh và phát huy, khắc phục dần các hạn chế, tiêu cực của lễ hội trong đời sống xã hội đương đại…

Cung cấp những tư liệu, kiến thức chung về lễ hội truyền thống ỏ Việt Nam từ loại hình, giá trị lễ hội và thực trạng quản lý, tổ chức lễ hội hiện nay ở cơ sở; về nguyên tắc, quy trình quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống và một số văn bản quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

 ​​​​​​​

Hits: 16