Hỏi và đáp về luật thủy sản

Để Luật thủy sản thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và hội nhập cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích hướng dẫn thực hiện pháp luật trong rộng rãi người dân sẽ là công cụ hữu hiệu để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và quản lý Nhà nước về thủy sản…

Sách gồm 97 câu hỏi và giải đáp về Luật thủy sản; một số quy định pháp luật về hoạt động thủy sản, mang đến những kiến thức cần thiết về những quy phạm pháp luật trong hoạt động thủy sản…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 28