Hỏi – Đáp Luật trợ giúp pháp lý

Luật trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Luật ra đời thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với người nghèo, người được hưởng chính sách ưu đãi về trợ giúp pháp lý, giúp những người này có điều kiện tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Quyển sách “Hỏi – Đáp Luật Trợ Giúp Pháp Lý” bao gồm những câu hỏi – đáp quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 58