Giáo dục đời sống gia đình 2016

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020

Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 (theo Quyết định 1028/QĐ-TTg) sẽ được các Bộ, cơ quan triển khai.

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3193/BcVHTTDL-GD ngày 16/8 gửi các Bộ: Giáo dục và Đào tao, Lao động – Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an; Ủy ban Dân  tộc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị các Bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên cơ sở thể hiện rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm đã được phân công trong Chương trình, trong đó nêu rõ kinh phí, nguồn lực để thực hiện Chương trình từ năm 2016-2020.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình giáo dục đời sống gia đình tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động, hội viên, đoàn viên.
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc phạm vi quản lý tại cấp tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động thuộc trách nhiệm của ngành được phân công trong Chương trình giáo dục đời sống gia đình.

Thực hiện tốt việc tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình tại các địa phương, gửi báo cáo tình hình thực hiện Chương trình về Bộ VHTTDL trước ngày 15/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

>>  Xem toàn văn <<

Views: 15