Dược học và thuốc thiết yếu

Vấn đề sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội được nhiều nước rất quan tâm. Bộ Y tế đã chọn chương trình thuốc thiết yếu là một chương trình y tế Quốc gia. Chương trình đã xây dựng được danh mục thuốc tôi cần và thuốc chủ yếu cho Ngành y tế từ tuyến trung ương đến cơ sở. Cuốn sách “Dược học và thuốc thiết yếu” được soạn thảo để dùng cho tất cả các đối tượng học sinh trong trường trung học y tế…

Trình bày được những điều cơ bản về thuốc như định nghĩa, nguồn gốc, liều lượng, quan niệm dùng thuốc, số phận của thuốc trong cơ thể, những yếu tố quyết định tác dụng của thuốc; Trình bày các cách tác dụng của thuốc, mặt lợi, mặt hại của sự phối hợp thuốc; điều cần thiết để sử dụng thuốc an toàn và hợp lý…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 70