Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các năm

1. Bản Di chúc đánh máy năm 1965

Anh di chuc may chu 3
Anh di chuc may chu 1
Anh di chuc may chu 2

      2. Bản Di chúc viết tay năm 1968 và 1969

di chuc 69 viet tay 3
di chuc 69 viet tay 4
di chuc 69 viet tay 5
di chuc 69 viet tay 6
di chuc 69 viet tay 1
di chuc 69 viet tay 2
di chuc 69 viet tay 7

 

     3. Bản Di chúc đánh máy lại năm 1968 và 1969

di chuc 68 danh may 1
di chuc 68 danh may 2
di chuc 68 danh may 3
di chuc 68 danh may 4

(Theo cuốn “Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia”, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Nxb. Thông tin và truyền thông, 2013)
(Sưu tầm)

Views: 25