Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 – 2019)


– Bác Hồ viết Di chúc – Văn kiện lịch sử vô giá.
– Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại.
– 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hơi thở của đổi mới.
– Nét rất đặc biệt thể hiện sự nêu gương khi Bác Hồ viết Di chúc.
– Đọc lại Di chúc của Bác, nghĩ về trách nhiệm nêu gương.
– Thiêng liêng 50 năm “Di Chúc” của Bác Hồ (1969 – 2019).
– Nhớ lời người dặn: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
– Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bài học sáng soi cho Đảng cách mạng.
– 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.
– Tôn trọng nhân dân để phát huy dân chủ.
– Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc.
– Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng và quyết tâm chính trị kiên định, kiên trì, kiên quyết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
– Thanh niên quân đội với việc phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch.
– 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019): Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc.
– Bồi dưỡng thế hệ trẻ là việc quan trọng.
– Bùi Thị Kim Huệ – Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

>> BẤM VÀO ĐÂY XEM NỘI DUNG TOÀN VĂN <<

Visits: 34