Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:
KỶ NIỆM130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2020)
– Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969).
– Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ.
– Cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
– Bác Hồ chăm lo việc đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tại.
– Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại.
– Chủ tịch Hồ Chí Minh – Kết tinh hồn dân tộc.
– Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Những kỷ vật đặt biệt gắn bó với cuộc đời cách mạng của Bác Hồ.
– Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận.
– Hồ Chí minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức.
– Quyền cao, chức trọng càng phải gương mẫu.
– Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên.
– Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
– Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sáng mãi trong lòng dân tộc.
– Về trường Dục Thanh, nhớ Bác.
– Phan Thiết: Học và làm theo Bác gắng với nhiệm vụ cụ thể.
– Thiếu tá Dương Thái Sơn – Điển hình học tập và làm theo Bác.
– Bình Thuận tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

Views: 17