Chính sách thương mại đối với sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Điểm yếu cơ bản nhất của công nghiệp Việt Nam có thể nói bắt nguồn từ sự yếu kém của ngành công nghiệp hỗ trợ. Việc triển khai thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế của Việt Nam còn thụ động, không ít các doanh nghiệp còn tư tưởng muốn kéo dài sự bảo hộ. Thực tiễn đang đòi hỏi chúng ta phải có biện pháp tăng cường sự chủ động, tái cấu trúc nền kinh tế. Quyển sách “Chính sách thương mại đối với sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” sẽ là tài liệu hữu ích để quý vị tham khảo trong quá trình nghiên cứu và thực tiễn sản xuất kinh doanh …

Một số vấn đề lý luận về chính sách thương mại đối với sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, các chính sách thương mại, kinh nghiệm của một số nước về chính sách thương mại nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ; thực trạng chính sách thương mại đối với sự phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam giai đoạn 2001 – 2011…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 20