Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay

Nếp ứng xử khoan hòa thiên về hành động, thường chú trọng đến các mối quan hệ đang vận động, nhất là cái trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, nên dễ dẫn dến những cách ứng xử linh hoạt. Hoàn cảnh càng câu thúc bao nhiêu, năng lực “ứng vạn biến” ở người Việt Nam càng tỏ rõ tính “quyển biến” bấy nhiêu. Nhưng nếp ứng xử khoan hòa thường được biểu hiện ở lối ứng xử quân bình, và cũng không hiếm trường hợp biến thái ở dạng mềm dẻo, có khi tùy tiện…

Triết lý về văn hóa ứng xử Việt Nam; phát triển văn hóa và con người với văn hóa ứng xử; thực trạng biến đổi văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay; sự tác động của xã hội đến xu hướng biến đổi của văn hóa ứng xử; định hướng, giải pháp điều tiết văn hóa ứng xử trong giai đoạn xây dựng xã hội công nghiệp theo hướng hiện đại…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 68