Các triều đại Việt Nam

Các sử gia phong kiến thường chỉ chép về cuộc đời và hành động của các vị vua chúa qua mỗi triều đại. Ngược lại, các biên soạn của các nhà sử học ngày nay lại phân kỳ và đánh giá sự phát triển lịch sử theo các hình thái kinh tế xã hội và dấu tranh giai cấp, không chú ý nhiều đến cuộc đời của các ông vua, bà chúa. Thảng hoặc chỉ có một số vị vua có công tích nổi bật trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước mới được đề cập đến…

Quyển sách “Các triều đại Việt Nam” sẽ cung cấp cho bạn đọc một lịch sử phát triển kế tiếp nhau của các triều đại Việt Nam, các vua chúa, từ các vua Hùng đến vua Bảo Đại. Các tác giả cố gắng khai thác các chi tiết, các giai thoại gắn với mỗi vị vua, các ông hoàng bà chúa giúp người đọc dễ nhớ. Đây là một tập biên khảo có hệ thống, tận dụng những thành tựu mới nhất của khoa học lịch sử kết hợp với tham khảo các bộ sách cổ nhất của các nhà sử học xưa và nay…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 18