Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Để đảm bảo việc khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của công dân, của các cơ quan, các tổ chức có hiệu quả. Quyển sách “Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân” sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về luật khiếu nại, tố cáo, ứng dụng vào đời sống một cách đúng đắn, đúng pháp luật…

Nêu các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo như luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, các nghị định về hướng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo; các quy định pháp luật về tổ chức tiếp dân, các nghị định, thông tư ban hành tổ chức tiếp công dân…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 22