Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam

Chủ Tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên đi lợi ích riêng. Văn hóa làm thế nào cho mỗi người dân Việt nam từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc của mình nên được hưởng.”…

Quyển sách “Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam” gồm 4 phần: Phần 1: Những khái niệm mở đầu, mục đích hệ thống hóa, giới thiệu, khái niệm; Phần 2: Giao lưu văn hóa, chứng minh tín ngưỡng của Việt nam có những thay đổi khá độc đáo so với cái gốc của nó ở Trung Hoa; Phần 3: Cách nhìn văn hóa học, sử dụng những khái niệm của văn hóa học để khảo sát một số vấn đề con được tranh cãi; Phần 4: Bảo vệ và phát huy văn hóa, mục đích giới thiệu cách làm việc có lợi để bảo vệ văn hóa XHCN…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 98