Bài học dựa vào dân

Trong thời gian còn ở Việt Bắc, có lần tôi được đi theo các đồng chí Phạm Hùng và Võ Nguyên Giáp đến nhà sàn của Bác ở An toàn khu Sơn Dương. Trong buổi nói chuyện, đồng chí thấy Bác đặc biệt chú ý tới tình hình miền Nam. Khi tôi nói ý định  xin tiền của Trung ương, Bác cười và bảo:

 

     – Trung ương không có tiền, mà chỉ cấp tiền để cho các chú đi và về thôi. Các chú phải dựa vào dân. Nếu chú có một que diêm, nhưng biết cách thì cũng có thể đốt được cả một cánh đồng. Còn nếu có cả mồi lửa to, nhưng không biết cách thì cũng không châm lên được.
Bác muốn nhắc nhở: phải tuyệt đối tin ở dân, dựa vào dân để kháng chiến.

       …

Trích trong Bác Hồ sống mãi với chúng ta, Sđd, t.2, tr.477-478.
(Nguyễn Thọ Chân)

Trích “Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trang 404; Nxb. Chính trị quốc gia, 2008. – 442tr.
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận số 286 đường Trần Hưng Đạo – TP. Phan Thiết!
Phòng Đọc: DVV.012788
Phòng Mượn: MVV.014888, MVV.014889

Views: 150