Academic writing – Chỉ dẫn viết luận chuẩn quốc tế dành cho sinh viên

Sách m?i

Gồm các khái niệm cơ bản về viết; Tìm các điểm chính và ghi chú; Các yếu tố của quá trình viết; Các vấn đề về ngôn ngữ; Từ vựng và các văn bản mẫu.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016576

Kho mượn: MVL.020002; MVL.020003

 

Views: 22