Chào mừng 77 năm CMT8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

 • Cách mạng Tháng tám năm 1945 – Sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam
 • Cách mạng Tháng tám năm 1945 – Tầm vóc thời đại, giá trị và ý nghĩa lịch sử
 • Ngày 19-8-1945: Cách mạng Tháng tám thành công
 • Phát huy bài học kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
 • Phát huy giá trị vĩ đại của cách mạng Tháng tám
 • Bảo vệ và phát huy thành quả của Cách mạng Tháng tám
 • 77 năm cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 – “Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.
 • Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo khoa học “Lý luận – Thực tiễn bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
 • Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ chiến lược bảo vệ tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong thời kỳ mới
 • Lan tỏa tinh thần cách mạng Tháng tám để xây dựng quê hương Bình Thuận
 • Sáng mãi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
 • Những căn nhà ấm tình đồng đội

Hits: 98