Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 – 11/6/2022)

Đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Để tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Công tác tuyên truyền nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền về Cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhất là trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Khẳng định đồng chí Phạm Hùng là một cán bộ lãnh đạo tài đức vẹn toàn; luôn năng nổ, nhiệt huyết, mưu lược, làm việc có kế hoạch khoa học, sâu sát thực tiễn, không quản ngại khó khăn, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao cho.

Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phạm Hùng – tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, bất khuất; suốt cuộc đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân; nhà lãnh đạo tài năng của của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập, noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Phạm Hùng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

Views: 6