Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024)

Nội dung chính trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ THANH
(01/01/1914 – 01/01/2024)
 • Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
 • Tiểu sử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
 • Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Một tấm gương đạo đức muôn đời soi sáng mãi
 • Đại tướng Nguyễn Chí Thanh góp phần xây dựng hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
 • Đại tướng Nguyễn Chí Thanh góp phần xây dựng quyết tâm “đánh Mỹ, thắng Mỹ”
 • Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với Phong trào “Gió Đại Phong”
 • “Dám đánh và quyết thắng” – Tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
 • Quan điểm chiến tranh nhân dân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc
 • Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và những kỷ niệm còn mãi
 • Ra mắt 3 ấn phẩm mới và tọa đàm về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
 • Giới thiệu Sách chuyên đề: Những tài liệu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

——————————————————————–

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ THANH (01/01/1914 – 01/01/2024),
LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 – 01/01/2024), người cộng sản kiên cường, bất khuất, trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta, một người chỉ huy mưu lược, tài trí, dũng cảm của lực lượng vũ trang, một danh tướng thời đại Hồ Chí Minh, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của Đồng chí đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng thời, qua đó tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, lịch sử, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

// https://btgtu.binhthuan.dcs.vn/

—————————————————————————–

—————————————————————————–

GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ
NHỮNG TÀI LIỆU VỀ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ THANH CÓ TẠI THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2023
Ký hiệu xếp giá: 959.704082 / Đ103T
Mô tả vật lý: 503tr., 21cm
Vị trí tài liệu:
Phòng Đọc: DVV.021754
Phòng Mượn: MVV.029514; MVV.029515
Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu, hồi ức của các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mặt trận, quân đội… viết về cuộc đời và sự nghiệp cùng những đóng góp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2013
Ký hiệu xếp giá: 959.704092 / Đ103T
Mô tả vật lý: 831tr., 24cm
Vị trí tài liệu:
Phòng Đọc: DVL.013294
Tóm tắt: Gồm 100 bài viết được chọn lọc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội qua các thời kỳ, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội phân tích, đánh giá phẩm chất tuyệt vời và tài năng nhiều mặt, những cống hiến to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Thông tấn, 2010
Ký hiệu xếp giá: 959.704 / Đ103T
Mô tả vật lý: 175tr., 25cm
Vị trí tài liệu:
Phòng Đọc: DVL.010964
Phòng Mượn: MVL. 011063
Tóm tắt: Tập hợp những bức ảnh ghi lại những nét chính trong cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, từ khi còn ấu thơ cho đến lúc từ trần, ghi lại quá trình chiến đấu gian khổ và anh hùng của Đại tướng qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2009
Ký hiệu xếp giá: 324.2092 / Đ103T
Mô tả vật lý: 827tr., 27cm
Vị trí tài liệu:
Phòng Đọc: DVL.010035
Phòng Mượn: MVL.010009; MVL.010010
Tóm tắt: Sách giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, cũng như những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc và quân đội ta.
Thông tin xuất bản: H.: Quân đội nhân dân, 2007
Ký hiệu xếp giá: 324.25970709 / Đ103T
Mô tả vật lý: 417tr., 21cm
Vị trí tài liệu:
Phòng Đọc: DVV.011590
Phòng Mượn: MVV.012661; MVV.012703
Thông tin xuất bản: H.: Chính trị quốc gia, 2007
Ký hiệu xếp giá: 355.0092 / Đ103T
Mô tả vật lý: 631tr., 22cm
Vị trí tài liệu:
Phòng Đọc: DVV.011567
Phòng Mượn: MVV.012635
Thông tin xuất bản: H.: Quân đội nhân dân, 2004
Ký hiệu xếp giá: 335(V)(092) / Đ103T
Mô tả vật lý: 618tr., 27cm
Vị trí tài liệu:
Phòng Đọc: DVL.003335
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cũng như những đóng gớp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội ta, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thông tin xuất bản: Huế: Nxb.Thuận hóa, 1997
Ký hiệu xếp giá: 355(V)(092) / Đ103T
Mô tả vật lý: 392tr., 21cm
Vị trí tài liệu:
Phòng Đọc: DVV.002435
Phòng Mượn: MVV.001807
Tóm tắt: Qua một số bài được tuyển chọn, bạn đọc có thể hình dung được cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú, những cống hiến vô cùng to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với dân, với nước.

Visits: 57