Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân

Sách m?i
Tập hợp các bài viết về môi trường pháp lý trong hoạt động và sự phát triển của kinh tế tư nhân; đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, nhưng bền vững và lành mạnh vì sự phát triển chung của đất nước

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016363

 

Views: 1