Việt Nam thời dựng nước

Sách m?i
Viết về bản sắc Việt Nam dưới áp lực liên tục của một đế chế phương Bắc, trải suốt 12 thế kỷ đầy biến động. Các Hào trưởng lạc; kỷ nguyên Hán Việt; chủ nghĩa Cát Cứ và thời Lục Triều; sự cai trị của các thế lực địa phương trong thế kỷ VI; An Nam đô hộ phủ; sự đối kháng Đường – Việt; nền độc lập công cuộc tái thiết.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016212

Kho mượn: MVL.019585; MVL.019586

 

Views: 7