Việt Nam phong tục

Mỗi nước có một phong tục riêng. Phong tục ấy kỳ thuỷ hoặc bởi tự một vài người mà rồi bắt chước nhau thành ra thói quen. Hoặc bởi ở phong thổ và cách chính trị, cách giáo dục trong nước mà thành ra. Hoặc bởi các phong trào ở ngoài tràn vào rồi mà dần dần tiêm nhiễm thành tục…

Quyển sách“Việt Nam phong tục” sẽ trình bày chi tiết về nền văn minh nước ta từ những năm đầu của thế kỷ XX, bao gồm các vấn đề về phong tục trong gia tộc như: làm rõ mối quan hệ, đạo hiếu, nghĩa giữa cha mẹ với con cái, anh em, chị em, thân thuộc, phụng sự tổ tông, đạo làm con…nói về phong tục hương đảng như sự thần, việc tế tự, nhập tịch, đại hội, lễ kỳ an, chùa chiền… về phong tục xã hội gồm vua tôi, thầy trò, bầu bạn, quan dân, chủ khách, dâu gian, nho giáo, phật giáo…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 55