Về việc học chữ Hán ở Việt Nam

🌿🌿Về việc học chữ Hán ở Việt Nam: Phân tích vai trò và lợi ích của chữ Hán đối với xã hội Việt Nam truyền thống trên các khía cạnh lịch sử, nền tảng đạo đức, phong tục tập quán, ngôn ngữ và văn học, thực tiễn đời sống hàng ngày. Từ đó đề xuất duy trì việc dạy chữ Hán cho học sinh phổ thông ở một mức độ nhất định để giúp học sinh hiểu rõ hơn tiếng Việt và nền văn hoá cổ truyền mà tổ tiên để lại.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Về việc học chữ Hán ở Việt Nam : Trình bày trong kỳ thi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương tháng 6 năm 1921 / Lê Thước; Trần Xuân Thủy, Trần Xuân Phương dịch. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2023. – 122tr. ; 21cm

ISBN: 9786043407044

Số phân loại: 495.18

Chủ đề: Dạy học chữ Hán; Chữ Hán ở Việt Nam

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030002

📒Kho mượn: MVV.043081; MVV.043082

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 18