Vai trò của hồ chứa trong khai thác, quản lý tài nguyên nước mặt ở Việt Nam

Sách m?i
Gồm: Khái niệm về hồ chứa, tác động của hồ chứa đến môi trường tự nhiên và kinh tế – xã hội; tác động của hồ chứa đến tài nguyên nước sông và một số vấn đề về quản lý hồ chứa ở Việt Nam; vận hành hồ chứa ở nước ta trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trên cơ sở đó phát huy hơn nữa vai trò của hồ chứa trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước, góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững ở nước ta.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028246

Kho mượn: MVV.040133

 

 

Views: 90