Tuyển đúng dùng hay

Sách m?i

Giới thiệu những vấn đề về chiến lược quản trị nguồn nhân sự, mô hình tuyển dụng, đãi ngộ, môi trường làm việc và các hoạt động đào tạo phát triển nghề nghiệp

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016578

Kho mượn: MVL.020006; MVL.020007

 

Views: 18