Ra mắt sách về chủ nghĩa xã hội của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức bản thảo, xuất bản. Lễ ra mắt sách diễn ra sáng 9/2 tại Hà Nội.

Sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Chắt.

Sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay. Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích, lý giải những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các bài viết thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Sách được viết bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân.

Cuốn sách được xuất bản với mục đích phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Đây cũng là cơ sở để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn – Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương – nói cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Trên nền tảng tư duy lý luận sâu sắc, cuốn sách đã trình bày, phân tích, lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và nội dung, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam một cách khúc chiết, rành mạch, rõ ràng, dung dị và dễ hiểu”, GS.TS Tạ Ngọc Tấn nói.

Hình ảnh tại lễ ra mắt sách sáng 9/2. Ảnh: Nguyễn Chắt.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật – nói cuốn sách thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

“Bạn đọc dù công tác ở cơ quan, đơn vị nào, là lãnh đạo hay cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, mỗi người đều tìm thấy những vấn đề mà mình quan tâm, hiểu và thấm được những nội dung, thông điệp mà các bài viết muốn chuyển tải, bởi những vấn đề trọng đại của Đảng và đất nước, mang tầm cao lý luận, được Tổng bí thư thể hiện bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu mang đậm hơi thở thực tiễn và cuộc sống”, PGS.TS Phạm Minh Tuấn nói.

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận nội dung sách, song song việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản phiên bản điện tử trên trang Stbook.vnThuviencoso.vn cùng các ứng dụng nền tảng số. Bạn đọc cũng có thể truy cập qua việc quét mã QR code của cuốn sách.

Đỗ Thu // https://zingnews.vn.- 2022 (ngày 9 tháng 2)

 

 

Visits: 3