Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 6,5-7%/năm

Đây là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển đất nước được nêu ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cụ thể, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 xác định rõ, đối với lĩnh vực kinh tế, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5-7%/năm.
Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-5.000 USD; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm; tỷ lệ đô thị hoá khoảng 45%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.
—————————————-

Hits: 15