Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sáng 14/3/2022, Đoàn Giám sát chuyên đề của ĐBQH tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 đã có buổi làm việc với UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn, có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận – Phan Văn Đăng cùng lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại buổi làm việc, trong giai đoạn 2016 – 2021, UBND tỉnh đã thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính của các cấp ngân sách, từ khâu phân bổ dự toán đến khâu quyết toán hàng năm. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, rừng, tài nguyên khoáng sản, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng đô thị, ngân sách nhà nước, tài sản công, công tác đền bù giải tỏa được tăng cường. Công khai quy trình thu và sử dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân tại địa phương…để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có những chuyển biến rõ rệt. Tập trung giải quyết việc cấp giấy chứng nhận vượt mức kế hoạch đã được UBND tỉnh giao trong 05 năm (2016 – 2021); công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất các năm của cấp huyện đã hoàn thành. Nhiệm vụ lập và quản lý quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đã chú trọng thực hiện có kết quả, là công cụ rất quan trọng để quản lý, từng bước thực hiện đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành: khoáng sản, rừng, xây dựng, điện…, bám sát thực tiễn, có tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy các nguồn lực và thế mạnh kêu gọi đầu tư nhằm phát huy tiềm năng đất đai…

Công tác thanh tra, kiểm tra được tập trung chỉ đạo và tạo được sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật giữ gìn trật tự, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ; tinh thần chủ động, sáng tạo và sâu sát trong công việc. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã kịp thời kiến nghị các đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị, địa phương; kịp thời kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, đã hết nhiệm vụ chi nhưng các địa phương chưa kịp thời nộp trả ngân sách tỉnh; kiến nghị chấn chỉnh việc công khai đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiệu quả công tác triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số địa phương, đơn vị còn chưa cao. Vẫn còn các dự án đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa lập và gửi hồ sơ quyết toán đến các cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Việc thu hồi vốn cấp vượt nộp ngân sách nhà nước quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị chủ đầu tư vẫn còn chậm. Vẫn còn tồn tại một số vướng mắc trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách, lĩnh vực đất đai…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận – Phan Văn Đăng nhấn mạnh, chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tại tỉnh, trong quá trình chỉ đạo điều hành, chủ trương này luôn được UBND tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm túc.

Đối với những ý kiến của Đoàn giám sát, UBND tỉnh sẽ tiếp thu, sẽ lưu ý, tập trung chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nghiêm túc hơn nữa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong các lĩnh vực như: quản lý đất đai, lĩnh vực tài chính – ngân sách…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành thực hiện theo yêu cầu của đoàn giám sát, có báo cáo bổ sung gửi về Sở Tài chính. Sau khi có kết luận của Đoàn giám sát, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận này.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông phát biểu tại buổi giám sát

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bình Thuận – Nguyễn Hữu Thông cho biết, nội dung chuyên đề giám sát lần này hết sức rộng. Đoàn giám sát đánh giá rất cao UBND tỉnh đã chuẩn bị kỹ nội dung phục vụ buổi làm việc, giám sát của Đoàn.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra về công tác này.

Siết chặt hơn nữa kỷ luật về tài chính ngân sách nhà nước, tăng cường công khai minh bạch. Đẩy mạnh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt công tác lập phê duyệt các dự án vốn đầu tư công. Tiếp tục đẩy nhanh công tác tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát cắt bớt các thủ tục không cần thiết; hiện đại hóa nền hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hiệu quả./.

Lê Trang // https://quochoi.vn/.- 2022 (ngày 15 tháng 3)

 

Views: 1