Sức mạnh mềm Ấn Độ

Sách m?i
Trình bày khái quát các khái niệm công cụ, phân tích về quan hệ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm từ lý luận đến thực tiễn, khảo nghiệm các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước.

Sức mạnh mềm của Ấn Độ trong lịch sử; chính sách phát huy sức mạnh mềm Ấn Độ thời đại Narendra Modi, gợi mở đối với Việt Nam

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVV.028426

Kho mượn: MVV.040374; MVV.040375

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 97