Sử ký

Sử ký: Ghi chép lại những sự kiện và những nhân vật lịch sử nổi tiếng Trung Quốc từ thời Hoàng Đế thần thoại cho tới thời tác giả Tư Mã Thiên với tư cách là văn bản lịch sử Trung Quốc có hệ thống đầu tiên

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029700

Kho mượn: MVV.042502; MVV.042503

 

Views: 0