Sài Gòn – Chọn nhớ những điều thương

Sách m?i
Những bài viết giàu cảm xúc của nhiều tác giả, về một giai đoạn Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung đi qua đại dịch Covid 19. Những tác giả ấy là bác sĩ tuyến đầu, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà tâm lý học, nhà báo vả cả những người rất bình thường, mà chính họ hay gia đình họ đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid.

Ký hiệu:

Kho Lưu động: LD.046475; LD.046476; LD.046477; LD.046478

 

Hits: 8