Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9

TỔNG KHỞI NGHĨA THẮNG LỢI TRỌN VẸN – NHỮNG BÀI HỌC SÁNG TẠO

Cách mạng là sáng tạo” (Lenin), “Sao chép trong đời sống, trong cuộc cách mạng không bao giờ tốt cả” (Fidel Castro) – thực tiễn lịch sử và đời sống đều khẳng định những điều đó. Những gì đã diễn ra ở Việt Nam trong tháng 8-1945 càng khẳng định những điều đó.Sáng tạo xây dựng lực lượng, đón đúng thời cơ

Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, là kết quả của đường lối đúng đắn kiên trì xây dựng lực lượng cách mạng – lực lượng tổng hợp, kết hợp sức mạnh của nhiều lực lượng cụ thể: lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, lực lượng lãnh đạo, lực lượng quần chúng….

Đông đảo quần chúng thuộc nhiều tầng lớp được tổ chức trong những Hội Cứu quốc là thành viên của Mặt trận Việt Minh: Nông dân cứu quốc; Công nhân cứu quốc; Thanh niên cứu quốc; Phụ nữ cứu quốc; Phụ lão cứu quốc; Văn hóa cứu quốc… đã làm cho Việt Minh phát triển ngày càng rộng rãi, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Thông qua Mặt trận Việt Minh, Đảng xây dựng được khối lực lượng chính trị quần chúng mạnh mẽ, được rèn luyện qua những cuộc đấu tranh. Đây là yếu tố quan trọng nhất để Đảng có thể lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa của đông đảo quần chúng nhân dân.

 

>> XEM TOÀN VĂN <<

Views: 15