Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016)

SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CỦA QUÂN – DÂN

Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn phát huy cao nhất sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, nhất là khi đất nước lâm nguy, kẻ thù nhòm ngó, những lời hiệu triệu đoàn kết lại vang dậy non sông.Nhờ sức mạnh đoàn kết “triệu người như một”, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc; kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính; tiến hành chiến tranh nhân dân rộng khắp, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, với niềm tin mãnh liệt vào chân lý, chính nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân-dân, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Ra đời trong cao trào cách mạng của quần chúng, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là quân đội của dân, do dân, vì dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện. Suốt chặng đường 72 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội ta luôn được nhân dân hết lòng quan tâm chăm lo, đùm bọc, giúp đỡ; nhân dân luôn sát cánh cùng bộ đội đánh giặc, giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết quân-dân góp phần quan trọng củng cố, tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội trong điều kiện mới.

Thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tích cực tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Quân đội luôn là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, quán triệt tư tưởng đại đoàn kết toàn dân. Các đơn vị quân đội tăng cường kết nghĩa, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ quân đội với nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… Trong khó khăn, hoạn nạn, thiên tai…, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn là lực lượng xung kích, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng huấn thị: “Không có dân thì không có bộ đội”, “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”. Đoàn kết quân-dân chính là cội nguồn sức mạnh của “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhận thức sâu sắc về sức mạnh đoàn kết quân-dân, cán bộ, chiến sĩ toàn quân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ SSCĐ; luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai; cứu hộ, cứu nạn… làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của dân trong thời kỳ mới.

>> Xem toàn văn <<

Views: 15