Phát triển ngành nghề ở nông thôn

Ngành nghề nông thôn là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, là công cụ để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới, là nền tảng để bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước…

Nhằm xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã trong giai đoạn mới. Quyển sách “Phát triển ngành nghề ở nông thôn” trang bị những kỹ năng cơ bản và cần thiết nhất về lĩnh vực phát triển ngành nghề ở nông thôn, phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại. Nội dung gồm những vấn đề sau: Vai trò của ngành nghề nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước gồm phân loại ngành nghề nông thôn, đặc điểm và tính chất làng nghề; thực trạng ngành nghề nông thôn Việt Nam; định hướng và các phương pháp phát triển ngành nghề…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 32