Người đứng đầu Thăng Long – Hà Nội (1010 – 1945)

Sách m?i

Giới thiệu những người đứng đầu Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử Việt Nam giai đoạn 1010-1945: Từ thời Lý đến hết thời thuộc Minh (1010-1427); thời Lê Sơ, Mạc, Lê-Trịnh và Tây Sơn (1428-1789); thời Nguyễn (1802-1884); thời thuộc Pháp (1884-1945).

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028350

Kho mượn: MVV.040282

 

Hits: 35