Người đảng viên Đảng Lao động Việt Nam phải như thế nào?

“Thế nào mới xứng đáng là người đảng viên Đảng Lao động Việt Nam?
Tuyên ngôn của Đảng đã trả lời rõ câu ấy:
Đảng Lao động Việt Nam sẽ gồm những công nhân, nông dân và lao động trí óc yêu nước nhất, hang hái nhất, cách mệnh nhất. Nó sẽ gồm những người kiên quyết phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự lao động, những người chí công vô tư, làm gương mẫu trong công cuộc kháng chiến kiến quốc.
Như thế là rõ.

Ai mà không như thế, thì không xứng đáng là người đảng viên Đảng Lao động Việt Nam.
Làm gương mẫu thế nào?
Nói chung, thì người đảng viên ở bất kỳ đâu, bất kỳ làm việc gì, bất kỳ địa vị nào và hoàn cảnh nào, cũng phải luôn luôn:
– Đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.
– Phải ra sức tham gia công việc kháng chiến.
– Phải gần gũi dân chúng, thương yêu giúp đỡ dân chúng, tổ chức và lãnh đạo dân chúng.
– Phải giữ vững đạo đức cách mệnh là chí công vô tư.
Nói riêng từng người, thì đảng viên quân nhân:
– Phải luôn luôn giữ gìn kỷ luật, và quý trọng, tiết kiệm của công.
– Phải ra sức học tập chính trị và quân sự.
– Phải thương yêu anh em trong đội và dân chúng.
– Phải thi đua giết giặc lập công.
Đảng viên công nhân:
– Phải cố gắng học tập chính trị văn hóa và trau dồi kỹ thuật .
– Phải thi đua tiết kiệm nguyên liệu, tăng năng suất.
– Phải giúp anh em cùng tiến bộ.
Đảng viên nông dân:
– Phải cố học tập chính trị và văn hóa.
– Phải ra sức hoạt động trong nông hội và ở địa phương mình.
– Phải thi đua tăng gia sản suất, làm cho quân và dân ta no cơm ấm áo.
Đảng viên tri thức:
– Phải gần gũi, học tập và giúp đỡ quần chúng công nông. Phải “công nông hóa”.
– Phải cố thực hiện và giúp đỡ anh em thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Nói tóm lại: người đảng viên – dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp – ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng.
Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo.
Mà muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình, thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu.
Thế là làm cho dân tin Đảng, phục Đảng, yêu Đảng và làm theo chính sách của Đảng và của Chính phủ.
Đảng viên nào không được dân tin, dân phục, dân yêu thì chưa xứng đáng là một người đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam.
Vì vậy, mỗi đảng viên phải luôn luôn cố gắng.”
Báo Nhân dân, số 2 ngày 25/3/1951
Trích “Lời Bác dạy” Trần Đương tuyển chọn, trang 9 – 11; Nxb. Phụ nữ, 2018. – 303tr.
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận số 286 đường Trần Hưng Đạo – TP. Phan Thiết!
Phòng Đọc: DVV.023601
Phòng Mượn: MVV.032588

Views: 511