Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học

Sách m?i

Gồm 10 chuyên đề: Sinh học tế bào. Sinh học Vi sinh vật. ADN, gen và đột biến gen, ARN, phiên mã, điều hòa hoạt động gen. Quy luật di truyền của Menden. Tương tác gen và tính đa hiệu của gen. Di truyền liên kết gen và hoán vị gen. Di truyền liên kết giới tính. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của kiểu gen.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016499

Kho mượn: MVL.019852; MVL.019853

 

Visits: 8