Lời Bác dạy về tinh thần đoàn kết

Cách đây vừa tròn 60 năm, nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-1963, trên báo Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết: Đoàn kết tiến lên, giành thắng lợi mới. Trong bài viết, Bác chỉ rõ: “Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí”. “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng. Mỗi cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa phương, theo đúng đường lối, chính sách của Trung ương”.

Bài viết của Bác ra đời trong bối cảnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân miền Bắc đang tích cực thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và cùng với đồng bào, chiến sĩ miền Nam tiến hành cuộc đấu tranh gian khổ, oanh liệt để thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà. Yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng lúc này đặt ra tính cấp thiết của việc đoàn kết và phát huy cao độ mọi tiềm năng, trí tuệ của nhân dân cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Tuy nhiên, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân chỉ có thể được phát huy khi mỗi chi bộ đảng ở cơ sở phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo và là tấm gương mẫu mực về sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động. Mặt khác, để phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và các chi bộ đảng phải làm tốt công tác dân vận. Bởi vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ yêu cầu đối với việc xây dựng các chi bộ ở các địa phương, các cấp, các ngành. Theo Người, các chi bộ phải thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, phải biết đoàn kết, gắn bó và phát huy được vai trò của quần chúng. Đồng thời chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Trung ương.
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phương châm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Lời dạy của Bác đã củng cố ý chí, quyết tâm, sự đoàn kết, thống nhất của các chi bộ ở cơ sở, góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện tốt kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc và phát huy sức mạnh của đồng bào, chiến sĩ miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Giờ đây, lời dạy đó vẫn còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta hiện nay.
Ngay hôm sau, ngày 4-2-1963, Bác viết bài: “Nhân dịp mừng  Đảng ta 33 tuổi” đăng trên báo Nhân dân. Trong bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi đánh giá chặng đường phát triển đã đi qua và sự ủng hộ của các đảng anh em, đồng thời khẳng định những công lao, đóng góp của Đảng đối với đất nước suốt hơn 33 năm, Bác khẳng định: “Đoàn kết đã đưa Đảng ta và nhân dân ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cho nên chúng ta quý trọng và ra sức bảo vệ sự đoàn kết nhất trí – trong Đảng và trong nhân dân ta cũng như giữa các nước anh em – như giữ gìn con ngươi của mình”.
Lời dạy của Bác thể hiện tầm quan trọng của đoàn kết, đó là nhân tố đã làm nên thắng lợi của Đảng và nhân dân ta trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Đặc biệt, trong thời kỳ cách mạng nước ta thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Sự nghiệp cách mạng đòi hỏi phải phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế. Do vậy theo Người, chúng ta cần phải quý trọng và giữ gìn sự đoàn kết nhất trí từ trong Đảng, trong nhân dân, giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta với Đảng, Nhà nước và Nhân dân các nước anh em như giữ gìn con ngươi của mắt mình.
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vai trò của đoàn kết đối với thắng lợi của cách mạng, mà còn nêu lên sự cần thiết và tầm quan trọng của việc giữ gìn đoàn kết. Đồng thời, đây cũng là phương châm chỉ đạo cho đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng ta, định hướng cho việc hoạch định chính sách đối ngoại của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Nguồn:baobacninh.com.vn

Views: 1