Đoàn ĐBQH Tỉnh Bình Thuận giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Hàm Thuận Bắc

Sáng 15/02, ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với huyện Hàm Thuận Bắc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Hữu Thông phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã báo cáo kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước khác; Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực Nhà nước; Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên. Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, các lĩnh vực liên quan đến mặt kinh phí, đầu tư tài sản công, quản lý tài sản công rất dễ đánh giá về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  nhưng về đất đai, khoáng sản, quản lý sử dụng nguồn nước thì rất khó đánh giá cụ thể vì chưa có tiêu chí nào đánh giá. Việc quy hoạch, sử dụng đất không phù hợp ở  nhiều nơi, nhiều địa phương  gây lãng phí về đất đai. Huyện đề nghị cần phân định rõ về trách nhiệm, tiêu chí đánh giá về quản lý thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về đất đai và khoáng sản.

Đại biểu Đặng Hồng Sỹ phát biểu tại buổi làm việc

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực Nhà nước, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết hiện nay việc giảm biên chế theo Nghị định 34 bộc lộ một số khó khăn, việc tinh giản biên chế tuy tiết kiệm được ngân sách Nhà nước nhưng tại một số phòng ban của huyện và các xã có diện tích lớn, dân cư đông không đủ cán bộ, một công chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Vì vậy huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận kiến nghị đến Trung ương xem xét về biên chế phù hợp đối với từng địa bàn, nhất là địa bàn diện tích lớn, đông dân cư.

Đại biểu Bố Thị Xuân Linh đề nghị địa phương làm rõ một số vấn đề trong báo cáo

Sau khi nghe báo cáo của huyện Hàm Thuận Bắc, Phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Hữu Thông đánh giá cao những nỗ lực của UBND huyện Hàm Thuận Bắc trong việc  thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Hữu Thông đề nghị huyện Hàm Thuận Bắc tập trung hoàn chỉnh báo cáo gửi Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận trước ngày 24/2/2022; Huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kịp thời nêu gương, khen thưởng các gương điển hình về công tác tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ người cung cấp thông tin, phát hiện những lãng phí theo thẩm quyền, nêu cao vai trò của người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó Phó trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Hữu Thông cũng nhấn mạnh, huyện Hàm Thuận Bắc cần xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng lĩnh vực nhất là về đất đai, khoáng sản, tài nguyên môi trường…; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021″ là một trong những chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2022. Việc giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan./.

Lê Trang // https://quochoi.vn/.- 2022 (ngày 15 tháng 2)

Views: 6