Công văn số 1387-CV/TU ngày 31/01/2019 của Tỉnh ủy Bình Thuận

Công văn số 1387-CV/TU ngày 31/01/2019 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30- CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

Nguồn: https://www.danguykhoibinhthuan.vn/

Views: 2