Cẩm nang đầu tư và quản lý tài chính cá nhân

Sách m?i
Cẩm nang đầu tư và quản lý tài chính cá nhân: Gồm phương pháp lập kế hoạch tài chính cá nhân, từng bước thực hiện hoá các mục tiêu và nhu cầu tài chính trong từng giai đoạn, bắt đầu từ việc ghi chép tình trạng thu chi, tiết kiệm, đầu tư quản lý tài chính, quản lý rủi ro…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029318

Kho mượn: MVV.041743; MVV.041744

 

Views: 1