Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 – 2/9/2019)
– ” Ý Đảng, lòng dân” trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
– Cách mạng tháng Tám 1945: Mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử.
– Từ những ngày mùa thu tháng Tám.
– Tính điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
– Hào khí Cách mạng tháng Tám và bài học chớp thời cơ của Đảng.
– Phát huy hào khí của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 để đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững.
– Hào khí Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
– Từ ngôi nhà 48 Hàng Ngang đến Quãng trường Ba Đình lịch sử.
– Thăm ngôi nhà Bác Hồ viết Bản tuyên ngôn độc lập.
– Ký ức về những ngày mùa thu cách mạng.
– Cách mạng tháng Tám trong ký ức của người cách mạng trung kiên.

Views: 16