Các dự thảo Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp

Tuyền truyền Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm 2023

Các dự thảo Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp

Giới thiệu Tóm tắt, Toàn văn dự thảo, Hồ sơ dự án, Ý kiến người dân, Thảo luận chính sách, Tài liệu tham khảo của các Dự thảo Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: 

(bấm vào dự thảo để xem chi tiết)

 

Views: 0