Bây giờ và ở đây

Sách m?i

Gồm những truyện ngắn như: Hạnh phúc tìm lại; Hiện tại nhiệm mầu; Phương thuốc quý; Tiếng lòng; Về nhà; Kẻ thù giấu mặt; Nơi ấy cũng là bây giờ và ở đây.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029122

Kho mượn: MVV.041349; MVV.041350

 

Hits: 6