Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023)

Nội dung chủ yếu trong thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(3/2/1930 – 3/2/2023)

  • Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc
  • Những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội – Niềm tin tất thắng của Việt Nam
  • Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội
  • Kết hợp xây dựng với chỉnh đốn Đảng: Bài học trong quá trình đổi mới đất nước
  • Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  • Công tác chăm sóc người có công: Thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”

————————————————————-

Views: 701